1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 OBROV

Telefon: 05/7895-160

Faks:      05/7895-160

Elektronski naslov:  o-rmbrkinc.po@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog:Odgovorna uradna oseba: Mateja Maljevac, ravnateljica šole
Datum prve objave kataloga:19.2.2019
Datum zadnje spremembe:19. 2. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-pregarje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga

 

Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

 

 

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:         Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

         Šola nima notranjih organizacijskih enot.

 

Organigram pravne osebe:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

·         Mateja Maljevac, ravnateljica

·         telefon: 05/7896-003

·         E-naslov: Mateja.Maljevac@guest.arnes.si

 

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

·         Register predpisov RS

·         Uradni list RS

·         Zakon o zavodih (ZZ)

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izob. (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

·         Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

·         Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·         Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

·         Zakon o računovodstvu (ZR)

·         Zakon o javnih financah (ZJF)

·         Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

·         Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

·         Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

·         Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

·         Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

·         Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede  

·         Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

·         Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

·         Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

·         Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

·         Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

·         Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

·         Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

·         Pravilnik o financiranju šole v naravi

 

Predpisi EU:Register predpisov EU

 

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:·         Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/

 

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

– Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2018/2019

 

 

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba:Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc:Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 

Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:

–  Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje

– Šolski koledar za tekoče šolsko leto
– Šolska publikacija 
– Hišni red

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http:// http://www.os-pregarje.si

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

 

 

4. Stroškovnik
 Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
 /
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

Ravnateljica:

Mateja Maljevac

(Visited 469 times, 4 visits today)